ลิขสิทธิ์


ชนิดของไฟล์

ดูเพิ่มเติม
ย่อ

คะแนนการเปิดเผย

เรียงลำดับตาม:   

72 รายการ

   
 • แผนที่


  xlsx

  ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล

  ข้อมูลพิกัด  LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด (ในรูปแบบ Microsoft Excel) ซึ่งได้จัดทำจากข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง

 • สถานที่ การท่องเที่ยว และกีฬา


  xlsx csv

  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ..

 • พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


  xlsx

  แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย

  แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย เป็นข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ Natural_ID ประเภท ชื่อสถานที่ พิกัดภูมิศาสตร์  EAST  N..

 • สาธารณสุข


  csv xml

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพในกรุงเทพมหานคร

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล ตำบล รหัสหมู่ หมู่ สถาน..

 • พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


  pdf csv Undefined xls

  ข้อมูลประทานบัตร

  เป็นข้อมูลใบอนุญาตที่ออกให้ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนด โดยประทานบัตรแต่ละแปลงจะมีเนื้อที่ไม่เกิน 300 ไร่ เว้นแต่ประทานบัตรในทะเลจะมีเนื้อที่ได้ไม่เกิน 50,000 ไร่ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี ปร..

 • สาธารณสุข


  csv xml

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพจังหวัดหนองคาย

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล ตำบล รหัสหมู่ หมู่ สถาน..

 • สาธารณสุข


  xml csv

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพจังหวัดชลบุรี

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล ตำบล รหัสหมู่ หมู่ สถาน..

 • สาธารณสุข


  csv xml

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล ตำบล รหัสหมู่ หมู่ สถาน..

 • สาธารณสุข


  csv xml

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล ตำบล รหัสหมู่ หมู่ สถาน..

 • กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม


  pdf

  ข้อหารือการศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการนำร่องการจัดการขยะชุมชน

  ข้อหารือการศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการนำร่องการจัดการขยะชุมชน ของเทศบาลตำบลทับกวาง ว่าการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ขออณุญาตใช้พื้นที่ของเทศบาลตำบลทับกวาง เพื่..

 • สาธารณสุข


  csv xml

  ข้อมูลหน่วยงานบริการจังหวัดอุดรธานี

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล ตำบล รหัสหมู่ หมู่ สถาน..

 • สังคมและสวัสดิการ


  csv xlsx

  สรุปยอดครู ก ครู ข โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 2558

  สรุปยอดครู ก ครู ข โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 2558 โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง(Fight for Zero Violence)

 • พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


  xls pdf csv

  ข้อมูลประทานบัตร[update 10-06-2559]

  เป็นข้อมูลใบอนุญาตที่ออกให้ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนด โดยประทานบัตรแต่ละแปลง จะมีเนื้อที่ไม่เกิน 300 ไร่ เว้นแต่ประทานบัตรในทะเลจะมีเนื้อที่ได้ไม่เกิน 50,000 ไร่ และมีอายุ ไม่เกิน 25 ปี ..

 • พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


  xlsx

  แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของประเทศไทย

  แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของประเทศไทย เป็นข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ Natural_ID ประเภท ชื่อสถานที่ พิกัดภูมิศาสตร์  EAST  NORT..

 • สาธารณสุข


  csv xml

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล ตำบล รหัสหมู่ หมู่ สถาน..

 • สาธารณสุข


  csv xml

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล ตำบล รหัสหมู่ หมู่ สถาน..

 • สาธารณสุข


  csv xml

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพนครนายก

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล ตำบล รหัสหมู่ หมู่ สถาน..

 • พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


  xlsx csv

  ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะ

  เป็นข้อมูลศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะ ชุมชนประเภทโรงเรียน และ หมู่บ้าน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1. ชื่อสถานประกอบการ 2. สถานที่ตั้ง แบ่งเป็น ชื่อ ตำบล อำเภอ และจังหวัด 3. ปีที่ก่อ..

 • สาธารณสุข


  csv xml

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพจังหวัดสระบุรี

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล ตำบล รหัสหมู่ หมู่ สถาน..

 • สาธารณสุข


  csv xml

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพจังหวัดขอนแก่น

  ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล ตำบล รหัสหมู่ หมู่ สถาน..

1 2 3 4