คะแนนสิ่งแวดล้อม(EPI)ประเทศไทยอยู่อันดับเท่าไร? - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

คะแนนสิ่งแวดล้อม(EPI)ประเทศไทยอยู่อันดับเท่าไร?

จากดัชนีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (The Environmental Performance Index) ในปี 2022 โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 ขอบข่ายหลักคือ ด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate), อนามัยสิ่งแวดล้อม
(Environmental Health) และการให้ความสำคัญกับระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) ซึ่งจะแบ่งย่อย ลงไปอีก 11 ประเด็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคุณภาพอากาศ
การจัดการสิ่งปฏิกูล และอื่นๆ โดยมีตัวชีวัดมากถึง 40 ตัว

โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับ 108 จาก 180 ประเทศทั่วโลก และอยู่ในอันดับที่ 8 ในเอเชีย-แปซิฟิก โดยภาพรวมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไทยมีดัชนี EPI ในเชิงบวก ปรับขึ้น 7.20 คะแนน

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/the-environmentalperformance-index-thailand-2022/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://data.go.th/dataset/gdpublish-dataset-51-025