ปัญหาและความต้องการของเกษตรในประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

ปัญหาและความต้องการของเกษตรในประเทศไทย

ปัญหาและความต้องการของเกษตรในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559-2565

โดยภูมิภาคที่มีปัญหาด้านเกษตรมากที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่พบเจอปัญหามากที่สุดคือ ราคาสินค้าเกษตร มากทึ่สุดเป็นอันดับ 1 และรองลงมาเป็นด้านสวัสดิการ

ซึ่งองค์กรเกษตรพบเจอปัญหามากที่สุดคือ การตลาดและช่องทางการจำหน่าย และการผลิตและการรับรองคุณภาพ

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/requirements-of-agriculture-in-thailand/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://data.go.th/dataset/tumbon_problem

              https://data.go.th/dataset/nfc-fo-problem