ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 12,038 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จากกรมกิจการผู้สูงอายุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
csv
ผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัย จากโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนสัญญา และจำนวนเงินที่อนุมัติให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ โดยจำแนกรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนผลการพิจารณาคำขอผู้กู้ยืม และจำนวนเงินที่ได้รับอนุัมัติให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
csv
ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จากกรมกิจการผู้สูงอายุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
csv
ผู้สูงอายุผู้ใช้บริการภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
csv
ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษานั้น ๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
api xls
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
csv
สถานศึกษาที่จัดการศึกษา พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทุก ๆ ปีการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
api xls
จำนวนการตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คือ ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
csv
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครูและบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
api xls
จำนวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้/อบรม เรื่อง AML/CFT/CPF การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
csv
นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าสู่ระบบการศึกษา ช่วงอายุ 3- 18 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
api xls
บุคลากรอื่น หมายถึง บุคลกรที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
api xls
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรไม่แสวงกำไร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
xlsx pdf csv
จำนวนแรงงานต่างด้าวที่มีหนังสือคนประจำเรือ ทั้งกรณีที่มีใบอนุญาตทำงาน และ กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ที่มีสถานะเปิดใช้งาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
xlsx