ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 8,860 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ฝึกอาชีพที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์หรือต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของผู้ฝึกอาชีพที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม โดยจำแนกเป็นรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลของจำนวนผู้ฝึกอาชีพตามโครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม โดยจำแนกเป็นรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มิถุนายน 2566  
csv rdf
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR) ณ พฤษภาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มิถุนายน 2566  
json csv pdf
ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก จำแนกตามสทธิ 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
xlsx
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
csv xlsx
ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก จำแนกตามสทธิ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก OP จำแนกตามเพศ 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก OP จำแนกตามเพศ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
xlsx
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. ประเภทอาหาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
csv xlsx
ข้อมูลการเข้ารับบริการปฐมภูมิ PP จำแนกตามเพศ 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลการเข้ารับบริการปฐมภูมิ PP จำแนกตามเพศ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
xlsx
เป็นการจำแนกหน้ากากตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
csv xlsx
ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทหน้ากาก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
csv xlsx
แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
api
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจรติ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
api
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
api
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ของปี2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
api
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปี 2566 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
pdf
ภาพรวมงบการเงินของผู้ประกอบการ MSME เฉพาะนิติบุคคล ที่สามารถจำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤษภาคม 2566  
xlsx csv url