ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 12,102 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลสินเชื่อแบ่งตามช่วงวงเงินอนุมัติ รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
ข้อมูลสินเชื่อแบ่งตามประเภทธุรกิจ รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
ข้อมูลสินเชื่อแบ่งตามพื้นที่ รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
รายละเอียดจำนวนโครงการที่เชื่อมโยงกับองค์กรส่วนท้องถิ่น รูปแบบ3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ข้อมูลการเชื่อมโยงและประสานแผนชุมชนระดับตำบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลทะเบียนและข้อมูลพื้นฐานของแผนตำบล รูปแบบ1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลความสามารถของผู้นำชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
รายละเอียดพื้นฐานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนต่อต้านยาเสพติด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
รัฐบาลยังคงมีนโยบายด้านเศรษฐกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลโครงการแผนตำบลที่นำไปใช้ประโยชน์ รูปแบบ2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลการนำโครงการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
กิจกรรมขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
การพัฒนาและยกระดับผู้นำในชุมชน เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ พร้อมด้วยแนวทางการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
รายละเอียดพื้นฐานองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลกิจกรรมตามภารกิจของผู้นำชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลทะเบียนและข้อมูลพื้นฐานของผู้นำชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและให้โอกาสแก่สตรีที่ขาดโอกาสในสังคม จากปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลโครงการที่มีการเชื่อมโยงกับองค์กรส่วนท้องถิ่น รูปแบบ1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่เป็นสัมมาชีพชุมชน จำแนกตามอำเภอ/จังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv