ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 11,716 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567  
pdf csv
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567  
pdf csv api
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567  
pdf csv
ประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567  
api
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567  
api
จำนวนวิสาหกิจชุมชน จำแนกตาม ระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ราย จังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567  
csv
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีประกาศป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว ทับที่ทำกินราษฎรบ้านเกาะนก หมู่ที่ 2 ต่อนายกรัฐมนตรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567  
api
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) https://www2.yasothon.go.th/yasothon-province-20-year-development-goals-2023-2042/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567  
pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567  
api
แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน 2568
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567  
pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567  
api
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567  
api
คำชี้แจง : มอก. 685 เล่ม 1-2562 ของเล่น: เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ข้อกำหนด (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 ก.ย. 65) ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx
ข้อมูลพื้นที่โครงการชลประทาน (project area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่โครงการชลประทานทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ที่สามารถส่งน้ำได้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2567  
api
ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx xls
จำนวนเรื่องที่ส่งออกทั้งหมด, จำนวนเรื่องที่รับทั้งหมด, จำนวนเรื่องที่ส่งออกแยกตามประเภทการร้องทุกข์, ปี, จำนวนเรื่อง, ประเภทการร้องทุกข์, จำนวนเรื่องที่ส่งออกแยกตามหน่วยงาน,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2567  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พศ.. 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2567  
xlsx
ข้อมูลภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nations Mission in Republic of South Sudan: UNMISS) ของ กองททัพไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2567  
pdf