จำนวนการขออนุญาต โอนใบอนุญาต - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนการขออนุญาต โอนใบอนุญาต
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมสรรพสามิต
facebook   twiter
 • "ผู้ได้รับใบอนุญาต" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา ยาสูบ หรือไพ่ ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ หรือไพ่ ผู้ได้รับใบอนุญาตนำสุรา หรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ได้รับใบอนุญาตนำใบยา ยาอัดหรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการเพาะปลูกต้นยาสูบ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อใบยาแห้ง
 • "ผู้รับโอนใบอนุญาต" หมายความว่า ผู้ประสงค์จะรับโอนใบอนุญาตจากผู้ได้รับใบอนุญาต
 • "ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต" หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมาย หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตสำหรับสุรา ยาสูบ หรือไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 • ข้อมูลจำนวนการขออนุญาต โอนใบอนุญาต จำแนกตามพื้นที่
Data source cannot be displayed.
จำนวนการขออนุญาต โอนใบอนุญาต
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล df00847f-ec4b-48de-a60b-cfd1c13f60f4
คำสำคัญ โอนใบอนุญาต ใบอนุญาต
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงาน
อีเมลผู้ติดต่อ catalog@excise.go.th
วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ฐานข้อมูลใบอนุญาต (กรมสรรพสามิต)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • RDF
 • อื่นๆ
API
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-12-19
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2021-07-01
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) รายการ
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
  xlsx
  ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
  csv
  ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
  csv