ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐในการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐในการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ 2565 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการนโยบายด้านสวัสดิการ เพื่อลดความเลื่อมล้ำในการใช้บริการสวัสดิการด้านสังคม และเพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบสวัสดิการของภาครัฐต่อไป

Data source cannot be displayed.
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐในการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a8241ac0-4c5f-4022-b9dd-ebf474f8c71c
คำสำคัญ opinion ข้อเสนอแนะ สวัสดิการ สวัสดิการรัฐ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 เมษายน 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ1
อีเมลผู้ติดต่อ popinion@nso.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/jL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-03-25
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2024-03-25
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
สถิติทางการ ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ ได้แก่ เงินสงเคราะห์สำหรับผู้พิการ อาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรี (นม) สำหรับเรียน ทุนการศึกษาจากรัฐ และโครงการอื่น ๆ ของรัฐ ที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json
การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ 1. จำนวนประชากร จำแนกตามประเภทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เขตการปกครอง 2. จำนวนประชากร จำแนกตามประเภทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เพศ 3. จำนวนประชากร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจยอดขายรายไตรมาสเพื่อเสนอข้อมูล เกี่ยวกับการจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการของสถานประกอบการ การสำรวจนี้ครอบคลุม สถานประกอบการที่มีคนทำงานตั้งแต่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf