ขนาดตัวอักษร |    
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเสนอ ครม. ทราบ (เมษายน ๒๕๖๕)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
facebook   twiter

(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับผ่านมติ ครม. หรือฉบับก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ รองรับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายฯ ดังกล่าว
ฉบับเสนอ ครม. ทราบ (เมษายน ๒๕๖๕)

Data source cannot be displayed.
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเสนอ ครม. ทราบ (เมษายน ๒๕๖๕)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 92601d50-e36a-4607-89b8-332b4acc2780
คำสำคัญ ความมั่นคง นโยบาย สภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช. แผน แผนระดับ2
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 25 กรกฎาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 25 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
อีเมลผู้ติดต่อ nscpopl@nsc.go.th
วัตถุประสงค์
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-10-31
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-04-30
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง ที่ให้อำนาจสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงกำหนดขอบเขตสาระสำคัญของเนื้อหา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx csv
วารสารความมั่นคง เป็นวารสารที่รวบรวมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั่วไปด้านความมั่นคงจากบุคลากรของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง นักวิชาการภายนอก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls csv xlsx
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคง การเคลื่อนไหวทางการเมือง พรรคการเมือง กระบวนการทางการเมือง กฏหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx