ชุมชน/หมู่บ้าน ที่สามารถจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง และมีการจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ชุมชน/หมู่บ้าน ที่สามารถจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง และมีการจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
facebook   twiter

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ตามแนวคิดการจัดการความเสี่ยงโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) คือ การจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการป้องกัน แก้ไข บรรเทา ฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการภัยพิบัติ มุ่เน้นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

Data source cannot be displayed.
ชุมชน/หมู่บ้าน ที่สามารถจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง และมีการจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ad393c02-af4e-4447-9c2e-2772a501e513
คำสำคัญ CBDRM
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
อีเมลผู้ติดต่อ promotion@disaster.go.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • อื่นๆ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • XLS
  • ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://promotion.disaster.go.th/inner.promotion-3.185/cms/inner_2252/5068.1/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-04-25
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2023-04-26
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) พ.ศ. 2547
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) พ.ศ.2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ชุมชน/หมู่บ้าน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่ทราบ
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) นับจำนวนรวม โดยนับจากชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด
สถิติทางการ ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง