ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์
คะแนนความนิยม
องค์กร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
facebook   twiter

ฐานข้อมูลฤตภาค เป็นกฤตภาคข่าวออนไลน์ ที่รวบรวมและให้การสืบค้นในรูปแบบของข่าวสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ – วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และอื่นๆ รวมทั้งบุคคลที่สำคัญ สามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ สืบค้นได้ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน และสามารถค้นหาจากชื่อหนังสือพิมพ์ได้มากกว่า 10 ชื่อเรื่อง

Data source cannot be displayed.
ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 9ff54951-1fdd-4d8f-b77b-059aee8d44d2
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
คำสำคัญ กฤตภาค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชสำนัก วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ เกษตรกรรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 24 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ anucha_pu@kpru.ac.th
วัตถุประสงค์
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล สัปดาห์
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา https://arit.kpru.ac.th/ap/e-clipping/
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการศึกษาค้นคว้าและบริการวิชาการ
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://arit.kpru.ac.th/ap/e-clipping/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2016-03-20
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก รายละเอียดของแหล่ง ที่ตั้ง และพิกัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 เมษายน 2567  
csv xlsx
การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน เป็นการสำรวจตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 21 ตามตัวชี้วัดที่ 1.1...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json
จำนวนพุทธศาสนิกชนอายุ 13 ปีขึ้นไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json