พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฯ เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มและตอนที่ประกาศ วันบังคับใช้ และวันหมดอายุ และขอบเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในแผนที่ท้ายกฎกระทรวง/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

Data source cannot be displayed.
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b9bf7741-7d31-4c36-8ed2-25c0cc44c093
คำสำคัญ ขอบเขตพื้นที่คุ้มครอง ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่คุ้มครอง พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่คุ้มครอง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 ตุลาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 22 มีนาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ/กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
อีเมลผู้ติดต่อ protect@onep.go.th
วัตถุประสงค์
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เป็นการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินงานด้วยวิธีอื่น ๆ ต่อไป
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ทุกครั้งที่มีการออกประกาศกระทรวง/กฎกระทรวงฉบับใหม่
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
แหล่งที่มา การจัดทำฐานข้อมูลในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง (การศึกษาและรวบรวมข้อมูลในแต่ละพื้นที่)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • Shapefile
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
อปท. และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
จังหวัด
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1992-11-04
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-12-27
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย - ประกาศ/คำสั่ง - แผนที่ - สถานภาพทรัพยากร -...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv pdf
ข้อมูลสถานะตามประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx