แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

การนำขอบเขตของ 22 ลุ่มน้ำ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 แสดงเป็นแผนที่โดยมีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำแต่ละชั้น ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
โดยเป็นข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบ Shape file ที่นำเส้นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่กำหนดตามแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี และแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Data source cannot be displayed.
แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
มาตราส่วน
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ebcd7db4-28a8-444e-8075-83b36617a42c
กลุ่มชุดข้อมูล การเติบโตอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ 22 ลุ่มน้ำ การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 10 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
อีเมลผู้ติดต่อ Strategy.sarabun@onep.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อการให้บริการประชาชน และเป็นพันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือมีการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
ขอบเขตลุ่มน้ำ
แหล่งที่มา รวบรวมจากข้อมูลแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Image
  • Shapefile
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ ตามช่วงเวลาที่มีการพัฒนาฐานข้อมูลนั้น โดยไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และข้อมูลคุณลักษณะ (Attribure Data) ของชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ และในกรณีนำไปใช้เพื่ออ้างอิงทางกฎหมาย การอนุมัติ การอนุญาต หรือลิดรอนสิทธิของประชาชนในการใช้ประโยชน์พื้นที่ ต้องนำมาให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบกับแผนที่ภูมิประเทศที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เป็นรายพื้นที่ หรือรายโครงการไป
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ฐานของชุมชนก่อนเข้าไปดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ตามลักษณะการกระจายของกลุ่มบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xls csv doc
แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำทั้งประเทศในรูปแบบ shape file และการนำขอบเขตของ 22 ลุ่มน้ำ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 แสดงเป็นแผนที่โดยมีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำแต่ละชั้น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 ตุลาคม 2565  
zip xlsx jpg shp
พื้นที่ 22 ลุ่มน้ำ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
shp