หน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่า - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
หน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่า
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

สพร. ได้รวบรวมรายละเอียดของหน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่า ทุกประเภท ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สภาวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ หน่วยงานของศาล หน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ฯลฯ โดย สพร. ได้รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติฉบับต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและเอกสารประกอบ พระราชบัญญัติเฉพาะฉบับต่าง ๆ ที่มีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งการโทรศัพท์สอบถามจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ชุดข้อมูลนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่าที่ถูกต้องครบถ้วนมากที่สุด และสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงพื้นฐานในมิติต่าง ๆ ต่อไป

Data source cannot be displayed.
หน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่า
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ae7a4c2f-513d-4457-b59f-f408bd83ec5e
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
คำสำคัญ ระดับกรม หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐส่วนกลาง เทียบเท่า
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 20 กันยายน 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 16 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
อีเมลผู้ติดต่อ thosaphon.chieocharnpraphan@dga.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง