ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร-ตาก - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร-ตาก
คะแนนความนิยม
องค์กร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
facebook   twiter

ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรและตาก 2. เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นให้แพร่หลาย และเป็นการทำนุบำรุงและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 3. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ประกอบการศึกษาค้นคว้า และวิจัย 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์

Data source cannot be displayed.
ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร-ตาก
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e6aaee86-9bc6-4862-9b10-e6392de43651
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
คำสำคัญ ตำนาน ท่องเที่ยว ท้องถิ่น บุคคลสำคัญ ประวัติ ประเพณี พระเครื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 24 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลท้องถิ่น
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ anucha_pu@kpru.ac.th
วัตถุประสงค์
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล สัปดาห์
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 2
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
แหล่งที่มา บุคคลในท้องถิ่น นักศึกษาจัดเก็บข้อมูล ภูมิปัญญาชาวบ้าน
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการศึกษาค้นคว้าและบริการวิชาการ
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2005-03-20
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-01-04
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้โครงการสำรวจ รวบรวม และศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคตะวันตก มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx
“ภาชนะดินเผา” เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมประเภทแรกๆ ที่มนุษย์รู้จักนำวัสดุจากธรรมชาติมาดัดแปลงทำเป็นสิ่งของสำหรับใช้สอยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx
ฐานข้อมูลงานประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย จัดทำขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2560 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่ต้องการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx