อัตราเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
อัตราเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
facebook   twiter

อัตราเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา (Out-of-School Children : OOSC) เด็กที่ไม่ได้เข้าถึงการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เด็กที่เคยเข้ารับการศึกษาแต่ปัจจุบันไม่ได้รับการศึกษา (Drop Out : ออกกลางคัน) และเด็กที่ไม่เคยได้รับการศึกษาเลยและจะเข้าเรียนในอนาคต (Enter Late : เข้าเรียนช้า) หรือไม่เข้ารับการศึกษา

Data source cannot be displayed.
อัตราเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 9c7526ad-a9d0-465d-8888-716254124cf6
คำสำคัญ ออกกลางคัน เข้าเรียนช้า ไม่ได้รับการศึกษา
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
อีเมลผู้ติดต่อ phanupong.p@onec.go.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-03-28
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2020-09-30
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • เพศ
  • ระดับการศึกษา
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 100-ANER
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ISCED
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน-รายชั้น-ปีการศึกษา-2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json
เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุการออกกลางคัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xlsx