การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นบนพื้นที่สูง - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นบนพื้นที่สูง
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
facebook   twiter

แผนความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ของชุมชนบนพื้นที่สูง โดยระบุความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง นำไปเป็นข้อมูลประกอบการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

Data source cannot be displayed.
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นบนพื้นที่สูง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 5b0ce2c0-45fb-48dd-95b3-056db77f8526
คำสำคัญ พื้นที่สูง แผนการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานช่วยอำนวยการคณะกรรมการบริหาร สำนักยุทธศาสตร์และแผน
อีเมลผู้ติดต่อ saraban@hrdi.mail.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
แหล่งที่มา แบบสำรวจความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนในพื้นที่ดำเนินการ (ดำเนินการเอง)
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
Others License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTkxODQzMDQtYTU0OS00ZTVkLWE2OTUtNWEyNWU4MGIzYjZlIiwidCI6Ijk3YjA5OTE4LTJmY2ItNDllZS04MzMxLTZhZDkyNGExNjRkNSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-11-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-03-16
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มิถุนายน 2567  
pdf
แผนงาน/โครงการวิจัยตามแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวพส. ภายใต้แผนปฎิบัติการ สวพส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลแหล่งฟื้นฟูอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนและพืชท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลแหล่งผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv