ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 12,031 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
xlsx pdf csv
จำนวนแรงงานต่างด้าวที่มีหนังสือคนประจำเรือ ทั้งกรณีที่มีใบอนุญาตทำงาน และ กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ที่มีสถานะเปิดใช้งาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
xlsx
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกเพศ แยกพื้นที่ทำการประมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
xlsx
ปริมาณ มูลค่า การนำเข้า การส่งออกสินค้าประมง ของไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
csv
ห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ได้ที่ https://aqualib.fisheries.go.th/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
csv
พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
csv
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของกรมประมง งบประมาณปี พ.ศ. 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
csv
คู่มือประชาชน เรื่องการขอรับเบี้ยยังชีพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
pdf
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
pdf
คุ่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
pdf
แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม (Dos & Don'ts)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
pdf
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
pdf
ขอรับเบี้ย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
doc
Waste Collection Operation Manual
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
pdf
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
pdf
ผู้ขอรับบริการจัดเก็บขยะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
xls
คำร้องขอใช้ถัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
doc
ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อบต.พงตึก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
xls
ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายรายแผนแบบ Annualized แสดงแบบ YTD, 1 ปี , 5 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 มิถุนายน 2567  
csv api