ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 382 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลสถานที่ตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบกิจการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเบนซินออกเทน 91 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls csv
สถิติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และไบโอมีเทน ของกลุ่มตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ชนิดที่มีกำมะถันน้อยกว่า 0.5% ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls csv
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด แก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls csv
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด บิวเทน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls csv
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls csv
ข้อมูลดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูล การได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 โดยแสดงเลขที่ใบอนุญาต,ชื่อผู้ค้าน้ำมัน, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls
ข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัดและถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว ณ เดือนมิถุนายน 2566 ที่ประกอบไปด้วย เลขที่ใบอนุญาต วันที่ออกใบอนุญาต และวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
.xlsx csv pdf
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls csv
ปริมาณการจำหน่ายก๊าซแอลพีจี แยกรายสาขา ประกอบด้วย ครัวเรือน อุตสาหกรรม สถานีบริการ และปิโตรเคมี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls xlsx
แสดงข้อมูลเลขที่ใบทะเบียน,ชื่อผู้ค้าน้ำมัน, ที่ตั้งสถานีบริการน้ำมัน, วันที่ประสงค์แจ้งเลิกประกอบกิจการ รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด ก๊าซแอลพีจี ม.10 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls csv
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด โปรเพน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls csv
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด แก๊สโซฮอล์ 91 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls csv
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด แก๊สโซฮอล์ อี85 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls csv
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (ชนิดพิเศษ) ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls csv
ตารางแสดงปริมาณ น้ำมันเบนซิน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม สาขาราชการและรัฐวิสาหกิจ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls csv
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ชนิดพิเศษ) ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls csv
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (50 PPM) ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xls csv