ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 5,207 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มิถุนายน 2567  
pdf csv
สถานพยาบาลปฐมภูมิที่ได้รับการรับรองพัฒนาคุณภาพ ขั้นพัฒนา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มิถุนายน 2567  
csv
รายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มิถุนายน 2567  
csv
รายชื่อเครือข่ายบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรอง (Provincial Healthcare Network Certification- PNC) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มิถุนายน 2567  
csv
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ( Program and Disease Specific Standards) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มิถุนายน 2567  
csv
รายชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเถอที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มิถุนายน 2567  
csv
พรรณพืชและพรรณสัตว์ในพระนาม หมายถึง พืชและสัตว์ท้องถิ่นของประเทศไทย รวมทั้งพืชที่มีการปรับปรุงพันธุ์ ที่มีการนำพระนามของพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม แบ่งประเภทตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่ม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2567  
csv
รายชื่อผู้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
(มอก.) รายชื่อผู้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ขอบข่ายการวิเคราะห์ทดสอบงานทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์ เทคนิคทดสอบสมบัติทางไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มิถุนายน 2567  
pdf csv
สื่อสาระแบบเปิด จากระบบคลังทรัพยากรศึกษาแบบเปิด ซึ่งผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของผลงานของสื่อสาระดังกล่าว ให้สิทธิ์อนุญาตเผยแพร่ และนำไปใช้งานได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิด Creative...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มิถุนายน 2567  
csv
ดำเนินการโครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มิถุนายน 2567  
csv xml rdf json
ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มิถุนายน 2567  
xlsx csv xls
ภาพรวมคะแนนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance) ของหน่วยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) จำนวน 160 หน่วยงาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มิถุนายน 2567  
csv