ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 2,619 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nations Mission in Republic of South Sudan: UNMISS) ของ กองททัพไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2567  
pdf
ข้อมูล opendata ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ injury surveillance ขอบเขตการเผยแพร่ 1 เฉพาะ RTI 2 ข้อมูล 4 ปี ย้อนหลัง เริ่มตั้งแต่ ปี 62 - ปัจจุบัน 3 และในปัจจุบันอัพเดต...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้ (CC) ในอุทยานแห่งชาติ จำนวน 10 แห่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx pdf csv
แผนการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน แต่ละปีงบประมาณที่ได้มาจากการวางแผนการตรวจสอบ โดยการประเมินความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ แต่ละปงบประมาณ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีความถูกตอง ครบถวน ตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xls csv
คู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf
สถิติการขออนุญาตค้างาช้าง ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน ได้แก่ ประชาชน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx pdf url xls csv
คู่มืออาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) จัดทำขึ้น เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf
สถิติการครอบครองงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้มาก่อนวันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 บังคับใช้ กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx pdf csv
ข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำลำธาร(พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1A 1B และ 2 ) ใน 22 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
csv pdf
ข้อมูลลานจอดเฮลิคอปเตอร์ในอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย ตำแหน่งที่ตั้ง ลักษณะพื้นที่ ศักยภาพในการรองรับ ภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx pdf csv
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ได้ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี กับชุมชนที่อยู่อาศัยและ/หรือทำกินในและรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และรายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xls
บันทึกข้อตกลง หมายถึง การจัดทำหนังสือเพื่อแสดงความร่วมมือที่มีความเข้มแข็งและมีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามข้อตกลงที่ทำไว้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf
ข้อมูลสถิติยานพาหนะ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xlsx pdf url csv
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับใหม จัดทำตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf
ข้อมูลหลากหลายประเภทผลการประเมินส่วนราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (รายหน่วยงาน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xls pdf csv
อัตราค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf xlsx csv
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการ ว่าต่าง/แก้ต่าง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดเตรียมและรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินงานตามกระบวนการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf