ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 335 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ดำเนินการโครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มิถุนายน 2567  
csv xml rdf json
สถิติจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจแและขนาดของธุรกิจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มิถุนายน 2567  
xlsx csv url rdf
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx pdf csv api rss rdf
เปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx pdf csv api rss rdf
รัฐวิสาหกิจที่มีสินทรัพย์รวมสูงสุด 10 อันดับ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx pdf csv api rss rdf
รัฐวิสาหกิจที่มีหนี้สินรวมสูงสุด 10 อันดับ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx pdf csv api rss rdf
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json xlsx pdf api rss rdf
สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json xlsx pdf api rss rdf
รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf csv api rss rdf xlsx
รัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นำส่งสูงสุด 10 อันดับ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx pdf csv api rss rdf
มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx pdf csv api rss rdf
มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json xlsx pdf api rss rdf
มูลค่าการนำเข้าแยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json xlsx pdf api rss rdf
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx pdf csv api rss rdf
รัฐวิสาหกิจที่มีผลขาดทุนสูงสุด 10 อันดับ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx pdf csv api rss rdf
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json xlsx pdf api rss rdf
ข้อมูลผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx pdf csv api rss rdf
เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx pdf csv api rss rdf
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json xlsx pdf api rss rdf
หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx pdf csv api rss rdf