Showcases - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Showcases
ทำไมเกษตรกรไทยถึงยากจน

“วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อรายได้และผลิตภาพครัวเรือนเกษตรไทย” ที่มาและความสำคัญ: ภาคเกษตรนับว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดย 1 ใน 3 ของจำนวนแรงงานไทยอยู่ในภาคการเกษตร แต่ว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต (GDP) ได้เพียง 1 ใน 10 เท่านั้น ...

คุณแม่วัยใสอยู่ไหนกันบ้าง

การวิเคราะห์ปัญหาคุณแม่วัยใส โดยเริ่มจากการแสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อดูภาพรวมปัญหารายจังหวัด จากนั้นทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของคุณแม่วัยใสว่าเติบโตมาในสภาพสังคมแบบไหน ...

สถานการณ์ไก่ไข่และไข่ไก่ในประเทศไทย

สถานการณ์ไก่ไข่และไข่ไก่ในประเทศไทย “วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อรายได้และผลิตภาพครัวเรือนเกษตรไทย” ที่มาและความสำคัญ: ภาคเกษตรนับว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดย 1 ใน 3 ของจำนวนแรงงานไทยอยู่ในภาคการเกษตร แต่ว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ...

"ไปต่อ" หรือ "พอก่อน" นโยบายการทำงานแบบ Work From Home (WFH) ในองค์กร

“ไปต่อ” หรือ “พอก่อน” นโยบายการทำงานแบบ Work From Home (WFH) ในองค์กร การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการนำนโยบาย WFH มาปรับใช้ในคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  นโยบายการ WFH ส่งผลให้บุคลากรแต่ละ Generation พึงพอใจและผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นหรือไม่ ...

ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

เนื่องจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีจำนวนผู้ว่างงานสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับสมาชิกในทีมได้ทำงานในหน่วยงานของสำนักงานสถิติและสำนักงานจัดหางาน ...

แสดงข้อมูลภาพรวมการบริหาร พัสดุคงคลังและการแก้ปัญหาพัสดุไม่เคลื่อนไหว

การศึกษาข้อมูลภาพรวม การบริหารพัสดุคงคลัง และการแก้ปัญหา พัสดุไม่เคลื่อนไหว ของคลังพัสดุSRT. ที่มาและความสำคัญ ในปัจจุบัน คลังพัสดุในฝ่ายการช่างกลSRT.ได้ ประสบปัญหา มีสินค้าคงคลังมากเกินความจำเป็น ทำให้มีมูลค่าของสินค้าคงเหลือ อยู่ในปริมาณสูง และมี ...

จุดท่าเรือโดยสารและท่าเรือขนส่งริม 2ฝั่งแม่น้ำเจ้า

องค์กรกรุงเทพมหานครได้มีการจัดเก็บข้อมูลของท่าเรือในแม่น้ำเจ้ายาว่าอยู่ในจุดไหนบ้างและมีระบบการขนส่งสารธารณะใดบ้างที่สามารถเดินทางไปได้ ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีท่าเรือในฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมด 84 สถานี โดยเขตการปกครองที่มีท่าเรือเยอะที่สุดคือ ...

ข้อมูลการเบิกกระดาษปี 2562 - 2565

เนื่องจากหน่วยงานได้มีแนวนโยบายในการลดการใช้ประดาษตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 และมีการนำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในปลายปีงบประมาณ 2564 ถึงปัจจุบัน ...

การท่องเที่ยวทางบกในความรับผิดชอบของ ทส.

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรายได้ จำนวนนักท่องเที่ยว และยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก เพื่อจัดอันดับ 5 อันดับของแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย   ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP ทีม สพบ. สป.ทส. ลิงค์บทความ ...

ลดต้นทุนเชื้อเพลิงไทยเกษตรไทย จุดไหนดี?

“ลดต้นทุนเชื้อเพลิงเกษตรไทย …จุดไหนดี” ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการผลิตอาหาร วัตถุดิบตั้งต้นในภาคอุตสาหกรรม และการผลิตพลังงานทดแทน โดยเป็นแหล่งรายได้ให้แก่ประชากรส่วนใหญ่ ...

เปิดสถิติ ประเทศไทยใช้พลังงานมากเท่าไร?

-ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2022 ประเทศมีปริมาณใช้พลังงานจำนวน 57,764 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรกของปีที่แล้วที่ 9.24% -โดยพลังงานที่ไทยใช้มากที่สุดคือพลังงานปิโตรเลียมมากกว่า 50% ของพลังงานทั้งหมด -ในช่วงปี 2020 และ 2021 ...

เปิดสถิติจำนวนหนี้สินต่อครัวเรือนประเทศไทย

หนี้ครัวเรือนคือหนี้ที่ประชาชนกู้ยืมจากผู้ให้กู้ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการนอกระบบ หรือแม้แต่คนรู้จัก เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายตามความต้องการที่แตกต่างกันไป โดยการก่อหนี้หรือการกู้ยืมเงินนั้นช่วยให้เราสามารถใช้จ่ายได้ทั้งในชีวิตประจำวัน ...

การวิเคราะห์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งการเสียภาษีถือเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิ์หักค่าลดหย่อนต่างๆ ดังนั้น ...

การวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวทางจัดสวัสดิการทางเลือก

ชุดข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาลย้อนหลัง 5 ปี ย้อนหลัง แยกเป็นรายพนักงานและรายโรค จากส่วนสวัสดิการ   ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP ทีม 5Digi Knight ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ลิงค์บทความ ...

ความสัมพันธ์ของปริมาณงานเทียบกับเจ้าหน้าที่จัดหา

ปัจจุบันแนวโน้มของพนักงานจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณลดลง เนื่องจากในแต่ละปีจะมีการเกษียณอายุของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายการลาออกก่อนกำหนดของ องค์กร และแนวโน้มการขอลาออกของพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง ...

วิเคราะห์โครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระดานวิเคราะห์โครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับผู้บริหาร เพื่อดำเนินแผนงานในอนาคต รวมถึงติดตามโครงการที่ดำเนินในปัจจุบัน โดย dashboard จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ...

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศของไทย

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมูลค่าการค้าและการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศของไทย โดยจำแนกตามประเภทสินค้า การขนส่ง ประเทศ ในระหว่างปี 2019-2021 เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ดุลการค้า อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าแต่ละประเภท ...

วิเคราะห์การเกษียณในสายงานเพื่อดูรูปแบบการจ้างงาน

การวิเคราะห์การเกษียณในสายงานเพื่อดูรูปแบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในอีก 10 ปีข้างหน้า (Civil Servant Retirement Analysis for New Employment Model) เนื่องจากการเกษียณอายุราชการเป็นหนึ่งในกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญ ...

ภาวะโลกร้อนกับความอยู่รอดของเกษตรกรไทย

ภาวะโลกร้อนกับความอยู่รอดของเกษตรกรไทย เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อการเกิดปัญหาภัยธรรมชาติที่กระทบถึงภาคการเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากต้องการสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรของประเทศไทย   ...

ความสัมพันธ์ของจำนวนของผู้ว่างงานและผู้มีงานทำ

การหาความสัมพันธ์ของจำนวนของผู้ว่างงานและผู้มีงานทำ และระดับการศึกษา ตั้งแต่ปี 2555 – 2563 1.เป็นแนวทางการสนับสนุนในการหาทักษะใหม่ 2.เป็นแนวทางที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องตลาดแรงงาน   ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP ทีม dataz ...

ข้อมูลสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

สืบเนื่องจากสมาชิกในทีม ได้ทำงานในหน่วยงานของสำนักงานสถิติ และสำนักงานจัดหางาน จึงเกิดความคิดที่ว่าข้อมูลที่นำใช้ควรเป็นชุดข้อมูลที่หน่วยงานสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งทีมก็ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับข้อมูลการมีงานทำของประชากรในประเทศ ...