แนวโน้มความต้องการการวิเคราะห์ทดสอบของประเทศ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
facebook   twiter

แนวโน้มความต้องการการวิเคราะห์ทดสอบของประเทศ

การวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการการวิเคราะห์ทดสอบของประเทศ เพื่อนำมา วางแผนบริหารจัดการกำลังคน เครื่องมือ วิเคราะห์ตัดสินใจขยายงานการวิเคราะห์ทดสอบ พร้อมทั้งจัดทำระบบ ISO/IEC 17025 ให้รองรับความต้องการที่มากขึ้น และยกเลิกรายการ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการวิเคราะห์ทดสอบจำนวนน้อย

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม DSS #2
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/analysis-of-the-trend-of-testing-needs-of-the-country/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/DSS2DIGIDataCamp/TestSample?publish=yes