ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
facebook   twiter

ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

เนื่องจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีจำนวนผู้ว่างงานสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับสมาชิกในทีมได้ทำงานในหน่วยงานของสำนักงานสถิติและสำนักงานจัดหางาน จึงเกิดความคิดที่ว่าข้อมูลที่นำใช้ควรเป็นชุดข้อมูลที่หน่วยงานสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งทีมก็ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับข้อมูลการมีงานทำของประชากรในประเทศ จึงได้กำหนดโจทย์ในการวิเคราะห์คือ “ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภาวะการทำงานของประชากรเป็นอย่างไร ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า” ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้จัดทำต้องการที่จะเสนอให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงภาวะการมีงานทำของประชากรในประเทศ และเจาะลึกลงมาในระดับจังหวัด เพื่อที่จะได้ทราบว่ามีอาชีพใดบ้างที่มีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จากผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และธุรกิจประเภทใดบ้างที่กำลังฟื้นตัวหรือว่ามีการจ้างงานที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์จะจำแนกตามหัวข้อต่าง ๆ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม อาชีพ สภาพการทำงาน อายุ และระดับการศึกษา ซึ่งช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและประเทศสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดการจ้างงานและช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานได้อย่างตรงจุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม HIERARCHY
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/covid-in-thailand/