แสดงข้อมูลภาพรวมการบริหาร พัสดุคงคลังและการแก้ปัญหาพัสดุไม่เคลื่อนไหว - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
facebook   twiter

แสดงข้อมูลภาพรวมการบริหาร พัสดุคงคลังและการแก้ปัญหาพัสดุไม่เคลื่อนไหว

การศึกษาข้อมูลภาพรวม การบริหารพัสดุคงคลัง และการแก้ปัญหา
พัสดุไม่เคลื่อนไหว ของคลังพัสดุSRT. ที่มาและความสำคัญ ในปัจจุบัน
คลังพัสดุในฝ่ายการช่างกลSRT.ได้ ประสบปัญหา มีสินค้าคงคลังมากเกินความจำเป็น

ทำให้มีมูลค่าของสินค้าคงเหลือ อยู่ในปริมาณสูง และมี สินค้าไม่เคลื่อนไหว (Dead Stock) อยู่ในปริมาณมาก
จึงเป็นที่มาของการสร้าง Dashboard เพื่อวิเคราะห์ มองภาพรวมเพื่อเข้าใจ สาเหตุของปัญหา การแก้ไขด้วย ทฤษฎีPareto charts เพื่อลดสินค้าไม่เคลื่อนไหว และ Abc analysis เพื่อแบ่งพัสดุตามลำดับความสำคัญในการจัดการพัสดุ และใช้ RFM Analysis ในการแบ่ง Segment ตามความสำคัญในการบริหาร และ มีการใช้ What if Analysis ในการช่วยให้ผู้บริหาร ตัดสินใจ จากข้อมูล

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP ทีม SRT._MIS.ศูนย์คลัง

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/problem-leftover-parcels/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/chanwit.mungsri/viz/UnderstandinginventorymanagementinSRT_/Story1