แนวทางการจัดประเภทสาขาสถิติ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แนวทางการจัดประเภทสาขาสถิติ
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

การดำเนินงานของหน่วยสถิติในการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลสถิตินั้น สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือการจัดระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติ โดยมีการจัดประเภทสาขาสถิติขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลสถิติในเรื่องที่สนใจได้สะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ โดยจัดข้อมูลสถิติเป็น 3 ด้าน 23 สาขา ได้แก่ สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 8 สาขา สถิติด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 13 สาขา และสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 สาขา

Data source cannot be displayed.
แนวทางการจัดประเภทสาขาสถิติ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a8c8e9fa-4a88-49f2-888d-ed23895acb2c
Tags Economic statistics Natural resources and environment statistics Social and demographic statistics Statistics ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคมและประชากรศาสตร์ สาขาสถิติ เศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date July 12, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person กลุ่มมาตรฐานสถิติ
Contact Email standard.nso@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage โลก
Data Source ACC Programme Classification of Administrative Committee on Coordination, United Nations
Data Format
  • XLS
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://statstd.nso.go.th/classification/download.aspx
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2017-08-10
Last updated date 2017-08-10
High Value Dataset No Show
Related
มูลค่าการตลาดในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( เฉพาะ HS CODE (Harmonized System Code) ที่ขึ้นต้นด้วย 84 และ 85 )
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
ปริมาณการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
ปริมาณการผลิตในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Last update dataset : May 14, 2024  
csv