Text Size | A   A   A
ข้อมูลการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ขั้น 1-3 และ Advanced-HA
Rating
Organizations : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ขั้น 1-3 และ Advanced-HA
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ebc2438a-4597-46e1-9e03-335b01c60981
Tags A-HA มาตรฐาน สถานะการรับรอง HA สถิติการรับรอง
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date June 22, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
Contact Email ha-odi@ha.or.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา และการอนุมัติรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล ขั้นที่ ๑ และ ขั้นที่ ๒ (สรพ.)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
open
Accessible Condition ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
โรงพยาบาล
Data Language ไทย
Created date 2013-01-01
Last updated date 2021-05-31
High Value Dataset No Show
Related
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง ช่วยในการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65...
Last update dataset : June 28, 2022  
csv xlsx docx
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจำแนกตาม สาขาวิชาชีพ, สาขา/สายงาน, อาชีพ, ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญใช้ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
Last update dataset : June 23, 2022  
csv