Text Size | A   A   A
ข้อมูลการรับรองสถานพยาบาลตามมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Healthcare Network Certification- PNC)
Rating
Organizations : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายชื่อเครือข่ายบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการรับรองสถานพยาบาลตามมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Healthcare Network Certification- PNC)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 5f9a90cd-eb5a-4f3e-a060-510456f2081b
Tags จังหวัด บริการสุขภาพ มาตรฐาน สถานะการรับรอง PNC สถิติการรับรอง
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date July 6, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มภารกิจปฏิบัติการประเมินและรับรอง
Contact Email hathailand@ha.or.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (สรพ.)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
open
Accessible Condition ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
โรงพยาบาล
Data Language ไทย
Created date 2020-06-01
Last updated date 2022-06-30
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง...
Last update dataset : July 5, 2022  
xlsx csv
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง ช่วยในการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65...
Last update dataset : July 5, 2022  
csv xlsx docx
ข้อมูลจำนวนผู้กู้ยืมแยกตามจังหวัด และภูมิภาค ในส่วนจำนวนผู้กู้ยืมทั้งหมด และผู้กู้ยืมค้างชำระ
Last update dataset : July 3, 2022  
xlsx csv api