จำนวนสถานประกอบการ (สำรวจที่พักแรม) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนสถานประกอบการ (สำรวจที่พักแรม)
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลจากการสำรวจที่พักแรม คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification TSIC-2009) ซึ่งจัดอยู่ในประเภทหมวดใหญ่ I หมวดย่อย 55 ที่พักแรม ซึ่งเป็นการให้บริการที่พักแรมระยะสั้นที่จัดตั้ง โดยจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ยกเว้น กิจกรรม 55901 การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา

Data source cannot be displayed.
จำนวนสถานประกอบการ (สำรวจที่พักแรม)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 496eec73-0761-4894-9fbf-2f56c4aad5c4
Tags OS Official Statistics Travel การท่องเที่ยวและกีฬา กีฬา จดทะเบียน ท่องเที่ยว สถิติทางการ สำรวจที่พักแรม เกสต์เฮาส์ โรงแรม ไม่จดทะเบียน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ
Contact Email ebusines@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ภาค
Data Source สำรวจที่พักแรม
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/สาขาการท่องเที่ยวและกิฬา.aspx
Data Language ไทย
Last updated date 2018-09-28
Data release calendar 2018-09-28
First year of data (Statistical data) 2560
Last year of data (Statistical data) 2560
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ภาค
Unit of measure (Statistical data) แห่ง
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ผลรวมจำนวนของสถานประกอบการที่พักแรมที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน (ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน)
Standard (Statistical data) Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009)
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนวิสาหกิจชุมชน จำแนกตาม ระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ราย จังหวัด
Last update dataset : May 24, 2024  
csv
การรวบรวมข้อมูลการออกใบอนุญาตการส่งออก-ส่งกลับออกไปซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่า ตามอนุสัญญา CITES ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหลักวิชาการ...
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx pdf url xls csv