ร้อยละประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ร้อยละประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2) ทราบจำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแต่ละประเภทต่าง ๆ คือ เครื่องโทรศัพท์พื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือน (3) ทราบการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้การใช้อินเทอร์เน็ตและรายละเอียดของการใช้ เช่น สถานที่ใช้ กิจกรรมในการใช้ ความถี่ในการใช้ การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ

Data source cannot be displayed.
ร้อยละประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f5dc91c7-df50-4df3-b159-4e03855059e7
Tags ICT Information and Communication Technology Internet การใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชน ครัวเรือน สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไอซีที
Visibility Public
Dataset create date October 12, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองสถิติเศรษฐกิจ
Contact Email ictsurvey@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
Data Format
  • CSV
  • XML
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/jJ
Data Language ไทย
Last updated date 2022-06-10
Data release calendar 2020-12-01
First year of data (Statistical data) 2544
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data)
  • เพศ
  • อายุ/กลุ่มอายุ
  • ระดับการศึกษา
  • ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) (จำนวนประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต/จำนวนประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป) *100
Standard (Statistical data) ITU, ISCED-98
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ เช่น...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx