ร้อยละของสถานประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ร้อยละของสถานประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ เช่น การมีการใช้ ICT บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ในสถานประกอบการที่มีการจัดตั้งในรูปแบบต่างๆ ความต้องการ จ้างบุคลากรด้าน ICT ข้อจำกัดของการใช้ ICT และความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประกอบการจากภาครัฐ (2) นำข้อมูลไปใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำดัชนีชี้วัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสถานประกอบการ

Data source cannot be displayed.
ร้อยละของสถานประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key ffe86373-c3f5-4f74-80a1-ae8ac54e0977
Tags ICT Information and Communication Technology e-commerce การขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการ ขายสินค้า บริการทางอินเทอร์เน็ต ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต สถานประกอบการ สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไอซีที
Visibility Public
Dataset create date April 12, 2024
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email ictsurvey@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/NH
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-08
Data release calendar 2020-08-31
First year of data (Statistical data) 2547
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขนาดของสถานประกอบการ หมวดอุตสาหกรรม
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ไม่มี
Standard (Statistical data) TSIC2009,UNCTAD
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : May 16, 2024  
csv xlsx url
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx