ความพึงพอใจต่อภาพรวมการไปใช้บริการของสถานพยาบาล/คลินิก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ความพึงพอใจต่อภาพรวมการไปใช้บริการของสถานพยาบาล/คลินิก
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ 2565 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการนโยบายด้านสวัสดิการ เพื่อลดความเลื่อมล้ำในการใช้บริการสวัสดิการด้านสังคม และเพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบสวัสดิการของภาครัฐต่อไป

Data source cannot be displayed.
ความพึงพอใจต่อภาพรวมการไปใช้บริการของสถานพยาบาล/คลินิก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key ab03b7e2-6a76-4c84-9902-9f611f0cd919
Tags opinion ความพึงพอใจ สถานพยาบาล
Visibility Public
Dataset create date April 12, 2024
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ1
Contact Email popinion@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage ภาค
Data Source โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/jL
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-18
Data release calendar 2024-03-18
First year of data (Statistical data) 2565
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ 2565 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการติดตาม...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมา จากโครงการสำรวจวามต้องการของประชาชน (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ 2565 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการติดตาม...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json