ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน เป็นการสำรวจตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 21 ตามตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตต่อเด็กและเยาวชนไทยทั้งหมด และตัวชี้วัดที่ 1.2 สัดส่วนของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อประชาชนทั้งหมด สำหรับการสำรวจในครั้งนี้ จะเป็นการสำรวจตามตัวชี้วัดที่ 1.2 เพื่อให้มีข้อมูลที่ใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผน/กำหนดนโยบายในการส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริต ปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริต

Data source cannot be displayed.
ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key fe71a287-c9c5-4dac-bafd-97a244b81753
Tags ความคิดเห็น ค่านิยมสุจริต ทัศนคติ พฤติกรรม พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ วัฒนธรรม วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต
Visibility Public
Dataset create date April 12, 2024
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติเพื่อติดตามและประเมินผลยโนบายภาครัฐ2 กองสถิติสาธารณมติ
Contact Email popinion@nso.go.th
Objective แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ภาค
Data Source การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/8G
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-19
Data release calendar 2024-03-19
First year of data (Statistical data) 2564
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data) อายุ/กลุ่มอายุ
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json