ข้อมูลการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 13 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 13
Rating
Organizations : กรมสุขภาพจิต
facebook   twiter

เอกสารแสดงข้อมูลของพื้นที่ ที่เข้าร่วมบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ กับกลุ่มวัยต่างๆ ของเขตสุขภาพที่ 13

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 13
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key cf6de7db-9a2a-4773-8d2a-fac29f39195c
Tags กรุงเทพมหานคร การบูรณาการ งานปฐมภูมิ สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่13
Visibility Public
Dataset create date March 12, 2024
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายวิชาการสุขภาพจิต
Contact Email mhc13@dmh.mail.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ตัวชี้วัดกรม
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Support อื่นๆ
หน่วยงานที่เข้าร่วมการดำเนินงาน
Data Collect ไม่มี
URL https://mhc13.dmh.go.th/mhc13-data-service/DataSet_06_13_001%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2013.csv
Data Language ไทย
Last updated date 2023-08-30
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรม สุขภาพจิต สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ ในการสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx
สามารถประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้าด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน Mood Delight ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่มีปัญหาอารมณ์เศร้า โดยมีแบบประเมินความเครียด แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า...
Last update dataset : May 12, 2024  
url pdf
ข้อมูลผลการคัดกรองสุขภาพจิตคนไทย เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์) โดยการรวบรวมข้อมูลจากเว็ปไซต์ Mental Health Check In
Last update dataset : May 12, 2024  
url pdf