พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ คือ การออกกำลังกาย การรับประทานผักและผลไม้ และการดื่มน้ำสะอาดวันละ 8 แก้วหรือมากกว่า เป็นประจำ นอกจากนี้จะต้องไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่สูบบุหรี่

Data source cannot be displayed.
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f80b2ee0-9a6c-4b09-9a37-207ba0aeaf8f
Tags Desirable health behaviors age group elderly older persons ประชากรสูงอายุ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
Visibility Public
Dataset create date September 12, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม
Contact Email social.group@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 3
Geo Coverage ภาค
Data Source สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/iM
Data Language ไทย
Last updated date 2022-09-30
Data release calendar 2022-09-01
First year of data (Statistical data) 2564
Last year of data (Statistical data) 2564
Disaggregate (Statistical data)
  • เพศ
  • อายุ/กลุ่มอายุ
  • อื่นๆ
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ยอดรวมจำนวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
Standard (Statistical data) มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
ประเภทผู้สูงอายุ แบ่งกลุ่มโดยการประเมินจากความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ซึ่งแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 1) กลุ่มติดเตียง คือ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json
ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json
ความเพียงพอของรายได้ จากการประเมินตนเองของผู้สูงอายุ
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json