ร้อยละของครัวเรือนตามสวัสดิการของสมาชิกในครัวเรือน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ร้อยละของครัวเรือนตามสวัสดิการของสมาชิกในครัวเรือน
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

สวัสดิการ ได้แก่ เงินสงเคราะห์สำหรับผู้พิการ อาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรี (นม) สำหรับเรียน ทุนการศึกษาจากรัฐ และโครงการอื่น ๆ ของรัฐ ที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

Data source cannot be displayed.
ร้อยละของครัวเรือนตามสวัสดิการของสมาชิกในครัวเรือน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key fb2595cc-58be-44a9-ba05-349afb8c186f
Tags Income and Expenditure Official Statistics รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สถิติทางการ สวัสดิการ สวัสดิการของสมาชิกในครัวเรือน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม
Contact Email esesnso@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ภาค
Data Source สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/qC
Data Language ไทย
Last updated date 2023-07-25
Data release calendar 2022-09-01
First year of data (Statistical data) 2554
Last year of data (Statistical data) 2564
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ติดต่อกลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม โทรศัพท์ 0 2142 1261-63
Standard (Statistical data) มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
อัตราการมีงานทำต่อประชากรวัยแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งการวิเคราะห์จากอัตราการจ้างงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx