อัตราการมีงานทำต่อประชากรวัยแรงงาน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
อัตราการมีงานทำต่อประชากรวัยแรงงาน
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

อัตราการมีงานทำต่อประชากรวัยแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งการวิเคราะห์จากอัตราการจ้างงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องพิจารณาตัวชี้วัดอื่น ๆ ประกอบเพิ่มเติม เช่น สถานภาพการทำงาน รายได้ และการทำงานต่ำระดับ เป็นต้น ดังนั้น ภาวะเศรษฐกิจกับการมีงานทำนั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ นายจ้างมักจะชะลอการจ้างงานออกไป ทำ ให้สังคมเผชิญกับปัญหาการว่างงาน

Data source cannot be displayed.
อัตราการมีงานทำต่อประชากรวัยแรงงาน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key faea241f-01ef-456d-941f-4c6aef1b303e
Tags Labor Labour Official Statistics การมีงานทำ สถิติทางการ อัตราการมีงานทำ แรงงาน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม
Contact Email slaborfs@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อื่นๆ
เขตการปกครอง
Data Source สำรวจภาวะการทำงานของประชากร
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/9u
Data Language ไทย
Last updated date 2021-03-10
Data release calendar 2021-02-01
First year of data (Statistical data) 2558
Last year of data (Statistical data) 2563
Disaggregate (Statistical data)
  • เพศ
  • อายุ/กลุ่มอายุ
  • ระดับการศึกษา
  • อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) (ผู้มีงานทำ หารด้วย ประชากรวัยแรงงาน) x 100
Standard (Statistical data) มาตรฐานสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การสหประชาชาติ(UN)
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสถิติเงินอุทยานแห่งชาติ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
Last update dataset : April 15, 2024  
pdf url
ผู้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx csv api
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx