ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตามมาตรา 7(1) (กิจการถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนส่งทางถนน) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตามมาตรา 7(1) (กิจการถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนส่งทางถนน)
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
facebook   twiter

ข้อมูลประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการ ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ และการขนส่งทางถนน พ.ศ. 2563

Data source cannot be displayed.
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตามมาตรา 7(1) (กิจการถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนส่งทางถนน)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key fc2756d6-a821-43fa-8587-071c3f713195
Tags PPP การขนส่งทางถนน การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน กิจการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ถนน ทางพิเศษ ทางหลวง มาตรา 7
Visibility Public
Dataset create date April 29, 2024
Maintain date April 29, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
Contact Person กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
Contact Email webmaster@sepo.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source การประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
URL https://ppp.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs//ppp151263-1.PDF
Data Language ไทย
Created date 2565-10-01
Last updated date 2566-03-31
High Value Dataset No Show
Related
รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิระยะทางถนนจากหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาตามประเภทถนนทั้งหมด 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx pdf docx
“สถานประกอบกิจการ” หมายถึง สถานประกอบกิจการ หรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งประชาชนใช้บริการในชีวิตประจำวัน หรือสถานที่ที่มีการรวมกันของกลุ่มคน...
Last update dataset : May 12, 2024  
json pdf csv
ข้อมูลดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูล การได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 โดยแสดงเลขที่ใบอนุญาต,ชื่อผู้ค้าน้ำมัน, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
Last update dataset : May 12, 2024  
xls