แบบสรุปผลการดำเนินงานการตรวจรับรองมาตรฐานเส้นไหม ปี 2565 สมข. 4 นครราชสีมา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แบบสรุปผลการดำเนินงานการตรวจรับรองมาตรฐานเส้นไหม ปี 2565 สมข. 4 นครราชสีมา
Rating
Organizations : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

ข้อมูลนี้แสดงจำนวนเกษตรกร และน้ำหนักเส้นไหมที่ขอรับการรับรอง

Data source cannot be displayed.
แบบสรุปผลการดำเนินงานการตรวจรับรองมาตรฐานเส้นไหม ปี 2565 สมข. 4 นครราชสีมา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c3540544-9b72-4457-a441-468d3c80951a
Tags มกษ. มาตรฐาน เส้นไหม
Visibility Public
Dataset create date January 12, 2023
Maintain date January 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มวิชาการและมาตรฐาน
Contact Email qsis_netl@qsds.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL DataSet_31_01
Data Language ไทย
Created date 2022-12-23
Last updated date 2022-12-23
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อผู้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องฟอกอากาศ
Last update dataset : March 30, 2023  
csv xlsx
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...
Last update dataset : March 28, 2023  
url api xlsx
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
Last update dataset : March 24, 2023  
csv xlsx