สรุปมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (VAYU) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สรุปมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (VAYU)
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
facebook   twiter

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักดิ์หนึ่ง (VAYU) ตลอดจนจำนวนหน่วยลงทุนที่กระทรวงการคลังถือครอง สัดส่วนการถือครองของกระทรวงการคลัง และมูลค่าของหน่วยลงทุนที่กระทรวงการคลังถือครอง

Data source cannot be displayed.
สรุปมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (VAYU)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f3791012-37ba-4a9e-89e6-746da3e4eaa5
Tags กองทุน กองทุนรวม กองทุนรวมวายุภักษ์ ข้อมูล ข้อมูลสรุป ข้อมูลสรุปมูลค่า ทรัพย์สิน ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า มูลค่าทรัพย์สิน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 12, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ
Contact Email webmaster@sepo.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมวายุภักดิ์หนึ่ง (VAYU)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.sepo.go.th/document?word=&category=395&startdate=&enddate=
Data Language ไทย
Last updated date 2566-03-31
Data release calendar 2566-03-01
First year of data (Statistical data) 2565
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) บาท
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ...
Last update dataset : September 19, 2023  
csv
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและให้โอกาสแก่สตรีที่ขาดโอกาสในสังคม จากปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม...
Last update dataset : September 19, 2023  
xlsx
ข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดจำแนกตามกลุ่มสัตว์น้ำ เป็นรายปี
Last update dataset : September 14, 2023  
xls