Text Size | A   A   A
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 866a5af2-6a94-4ddd-8e56-7fb086da0986
Groups เกษตรกรรม
Tags ราคา สินค้า เกษตร
Visibility Public
Dataset create date July 30, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Contact Email prcai@oae.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสินค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์จะมีการใช้งานอยู่ 2 ประเภทเป็นหลักได้แก่ข้อมูลสินค้าตามโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์หรือคอมโค๊ด (Com Code)...
Last update dataset : January 20, 2022  
json
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือบางส่วนของสถานที่ ที่มีที่ตั้งที่แน่นอน และมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : January 20, 2022  
csv xlsx
งานคลังสินค้า เป็นงานที่มีลักษณะงานเก็บบันทึกเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ควบคุมการรับ จัดส่ง และการจ่ายสินค้า บันทึกเกี่ยวกับงานพัสดุและสินค้าคงคลัง...
Last update dataset : January 20, 2022  
csv xlsx