Text Size | A   A   A
ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลราคารายสัปดาห์ ที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key bea3c466-228a-4cad-897f-ee8fc22db2b8
Groups เกษตรกรรม
Tags ราคา เกษตร
Visibility Public
Dataset create date July 30, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Contact Email prcai@oae.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวเพื่อเกษตรกร ข่าวที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
Last update dataset : January 27, 2022  
xlsx csv
ข้อมูลนี้แสดงชื่อผู้ประกอบการ/ร้านค้า รูปภาพสินค้า และราคาที่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
Last update dataset : January 27, 2022  
pdf
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาเกษตรกรรม ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซล ประกอบด้วยผลรวมกิจกรรมดังนี้ 1.การเพาะปลูก การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อการเพาะปลูก =...
Last update dataset : January 26, 2022  
xlsx csv