กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง
Rating
Organizations : กรมทรัพยากรธรณี
facebook   twiter

กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง ใช้ข้อมูลแปลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลธรณีสัณฐาน ข้อมูลเหตุกาณ์แผ่นดินไหว และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการประเมิน

Data source cannot be displayed.
กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2f32b01e-6ae7-4b66-aa2c-730a87051793
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags Active fault active-fault fault กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง รอยเลื่อน รอยเลื่อนมีพลัง
Visibility Public
Dataset create date July 14, 2020
Maintain date April 19, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ดร.วีระชาติ วิเวกวิน
Contact Email weerachatto23@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format
  • Database
  • Shapefile
  • อื่นๆ
ArcGIS Rest Services
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เผยแพร่สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการนำข้อมูลไปใช้ดังนี้ 1. ข้อมูลในระบบนี้ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ 2. ห้ามนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3. กรมทรัพยากรธรณีจะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิง
Data Collect ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL https://gis.dmr.go.th
Data Language ไทย
Created date 1965-10-01
Last updated date 2016-01-08
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลแสดงแนวรอยเลื่อน รอยแตก รอยคดโค้ง เป็นต้น ซึ่งจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศโดยคัดลอกจากแผนที่ธรณีวิทยาต้นร่าง ปี 2546 (กระดาษ)...
Last update dataset : February 12, 2024  
api docx url
ข้อมูลแสดงแนวรอยเลื่อน รอยแตก รอยคดโค้ง เป็นต้น ซึ่งจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศโดยคัดลอกข้อมูลจากแผนที่ที่ได้จากโครงการสำรวจจัดทำแผนที่ธรณีวิทยารายระวาง มาตราส่วน 1:50,000 ปี...
Last update dataset : February 12, 2024  
api docx url
ข้อมูลแสดงแนวรอยเลื่อน รอยแตก รอยคดโค้ง เป็นต้น ซึ่งจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศโดยคัดลอกข้อมูลจากแผนที่ที่ได้จากโครงการสำรวจจัดทำแผนที่ธรณีวิทยารายระวาง มาตราส่วน 1:50,000 ปี...
Last update dataset : February 12, 2024  
api docx url