ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
Rating
Organizations : กรมอนามัย
facebook   twiter
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิด ถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
 2. พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน
 3. พัฒนาการ 5 ด้าน คือ พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (Gross motor; GM), พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine motor; FM), พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา (Receptive language; RL), พัฒนาการด้านการใช้ภาษา (Expressive language; EL), พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม (Personal and Social; PS)
 4. การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมการคัดกรองเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน
 5. พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองด้วย DSPM และผลการคัดกรอง ผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะนำให้ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน รวมกับเด็กสงสัยล่าช้าส่งต่อทันที
 6. พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองด้วย DSPM ผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะนำให้ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน และติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
 7. เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับการคัดกรองด้วย DSPM แล้วผลการตรวจคัดกรองไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองครั้งแรก และครั้งที่ 2
Data source cannot be displayed.
ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 5cbcf2bd-942c-41b8-8cef-f44977bde865
Tags พัฒนาการสมวัย พัฒนาการเด็ก พัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กแรกเกิด
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
Contact Email nich.bry.1@gmail.com
Objective
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนปฏิรูปประเทศ
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • อื่นๆ
สถิติทางการ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source รายงานข้อมูลตัวชี้วัดในระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
Data Format
 • CSV
 • JSON
 • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
URL https://planning.anamai.moph.go.th/th/template-surveillance/?reload
Data Language ไทย
Last updated date 2023-01-17
Data release calendar 2023-01-17
First year of data (Statistical data) 2561
Last year of data (Statistical data) 2567
Disaggregate (Statistical data) อายุ/กลุ่มอายุ
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) ร้อย
Calculation method (Statistical data) จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย/จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทุกคน x 100
Standard (Statistical data) ไม่ใช่
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงแบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน (แบบดร.02)
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf
Web Application สำหรับตรวจสอบสิทธิการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำหรับประชาชน
Last update dataset : June 12, 2024  
url
ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx