เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
Rating
Organizations : กรมอนามัย
facebook   twiter

เป็นข้อมูลการประเมินเทศบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) โดยการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกและเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ โดยมีประเด็นที่ให้การรับรอง 9 ประเด็นหลัก คือ 1. การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2. การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค
3. การจัดการสิ่งปฏิกูล 4. การจัดการมูลฝอย
5. การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 6. การจัดการเหตุรำคาญ 7. การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 9. การบังคับใช้กฎหมาย

Data source cannot be displayed.
เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key b3b5b81a-2be7-427d-8ccb-c0519a07f895
Tags EHA ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาล
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
Contact Email env.anamai@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source กรมอนามัยรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเทศบาล : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
Data Format
  • JSON
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
URL https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/ehabasic?year=2021
Data Language ไทย
Last updated date 2022-08-30
Data release calendar 2020-06-30
First year of data (Statistical data) 2562
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) แห่ง
Unit of multiplier (Statistical data) ร้อย
Calculation method (Statistical data) ไม่มี
Standard (Statistical data) ไม่ใช่
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Last update dataset : May 13, 2024  
pdf api
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขฉบับที่ 1/2566 กรณีอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น
Last update dataset : April 17, 2024  
api
ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะแหล่งบนบกที่เผยแพร่บน website www.dmf.go.th
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx