ข้อมูลแหล่งโบราณคดี - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลแหล่งโบราณคดี
Rating
Organizations : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เผยแพร่ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเกือบทั้งหมดเป็นข้อมูลเชิงการท่องเที่ยวและขาดการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนั้น การ “ยกระดับความน่าเชื่อถือ” และ “การระบุแหล่งที่มา” ของข้อมูลแหล่งโบราณคดีจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นในยุคที่อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว ข้อมูลเรื่องแหล่งโบราณคดีในอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นข้อมูลที่ฉาบฉวยและขาดความน่าเชื่อถือ

เนื่องด้วยภารกิจหลักของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประการหนึ่งคือเป็นคลังข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยา ดังนั้นการดำเนินการ "ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย” จึงเป็นการพัฒนาให้ศูนย์ฯ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับค้นคว้าและเป็นคลังข้อมูลระดับประเทศเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิชาการของแหล่งโบราณคดีที่มีการอ้างอิงที่มาของข้อมูล

การทำเนื้อหาของแหล่งโบราณคดีสำหรับบรรจุลงฐานข้อมูลนั้น จะคัดเลือกแหล่งโบราณคดีที่มีนัยสำคัญทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัดให้ครบทั้ง 77 จังหวัดก่อน โดยคัดเลือกประมาณ 2-3 แหล่งต่อจังหวัด เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเห็นว่า จังหวัดทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยล้วนมีแหล่งโบราณคดีที่ไม่ว่าจะเก่าเป็นพันปีเป็นหมื่นปี หรือเก่าเพียงไม่กี่ร้อยหรือกี่สิบปี ต่างก็มีคุณค่าต่อการศึกษาความเป็นมาของคนในจังหวัดด้วยกันทั้งสิ้นและเมื่อได้ครบทั้ง 77 จังหวัดแล้ว ก็จะดำเนินการลงข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ทำเนื้อหาข้อมูลต่อไป

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแหล่งโบราณคดี
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2be9d157-16c3-422b-8370-a2a56b1c1045
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
Visibility Public
Dataset create date December 14, 2020
Maintain date March 17, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ผู้ดูแลระบบ
Contact Email webmaster@sac.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : February 12, 2024  
csv xlsx
สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ หมายถึง สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการหลัก เกี่ยวกับการขายส่ง ขายปลีกสินค้า ขายอาหาร ที่เตรียมไว้สำหรับบริโภคและการอำนวยความสะดวก...
Last update dataset : February 12, 2024  
csv xlsx
สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ หมายถึง สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการหลัก เกี่ยวกับการขายส่ง ขายปลีกสินค้า ขายอาหาร ที่เตรียมไว้สำหรับบริโภคและการอำนวยความสะดวก...
Last update dataset : February 12, 2024  
csv xlsx