Text Size | A   A   A
ผลการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
Rating
Organizations : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

มีการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และจะได้ข้อมูลของผู้ผ่านการประเมินแต่ละคุณวุฒิวิชาชีพ

Data source cannot be displayed.
ผลการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c58a684a-412c-42d6-8981-7a0f7a09b84f
Tags ประเมิน สถาบันการศึกษา สมรรถนะบุคคล
Visibility Public
Dataset create date May 23, 2022
Maintain date June 23, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email it@tpqi.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ครึ่งปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source TPQI-NET
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect บุคคล
URL https://tpqi-net.tpqi.go.th/
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2021-12-03
Last updated date 2022-05-23
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ กทม. ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของ กทม.
Last update dataset : July 4, 2022  
csv
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจำแนกตาม สาขาวิชาชีพ, สาขา/สายงาน, อาชีพ, ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
องค์กรรับรองมีการเปิดรอบการประเมินแต่ละคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อจัดทำการประเมินสมรรถนะบุคคล และขั้นตอนการปิดรอบการประเมินเป็นขั้นตอนสุดท้าย
Last update dataset : June 23, 2022  
csv