สถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

สถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
สถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d77b2c5e-657b-49e2-82ee-2ed56d0c4aac
Tags BTS รถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้า
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date October 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
Contact Email Bmagis@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สจส กทม
Data Format
  • CSV
  • RDF
  • Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
Created date 2023-08-07
Last updated date 2023-08-07
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการรถไฟ รถไฟฟ้า และการขนส่งทางราง พ.ศ. 2563
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
แบบฟอร์มสถานะความก้าวหน้าโครงการระบบราง
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf
แผนแม่บทการพัฒนาระบบรางในระยะ 20 ปี
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf