ที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร 1. อาคารสงเคราะห์ที่กรุงเทพมหานครจัดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร เพื่อวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์เรื่องที่อยู่อาศัย และอยู่ในความดูแลของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. จำนวนข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2549 แต่มีการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร งานอาคารสงเคราะห์ ตามโครงการพัฒนาปรับปรุง 6 มิติ ความสวยงาม น่าอยู่อาศัย สี ความปลอดภัย สภาพสิ่งแวดล้อม (สวนหย่อม) ระบบสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภค ความมั่นคงคงแข็งแรง 3. อัตราค่าเช่าห้องพัก อาคารที่มีลิฟท์ ราคาห้องละ 500 อาคารที่ไม่มีลิฟท์ ราคาห้องละ 400 บาท

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 46d4d534-19e9-4d08-86a5-99dd71c81a50
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง อาคารสงเคราะห์
Visibility Public
Dataset create date August 11, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูด เพื่อนำไปจัดทำแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ และ คำแนะนำหน่วยงาน (พันธกิจ) ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต
Last update dataset : May 12, 2024  
rdf csv api xlsx
เอกสารแสดงชุดข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานด้านสุขภาพจิตของเขตสุขภาพที่ 13 เช่น รายชื่อสถานพยาบาล, จำนวนจิตเเพทย์, นักจิตวิทยา, พยาบาลจิตเวช เป็นต้น
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
เอกสารแสดงข้อมูลของพื้นที่ ที่เข้าร่วมบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ กับกลุ่มวัยต่างๆ ของเขตสุขภาพที่ 13
Last update dataset : April 12, 2024  
csv