Text Size | A   A   A
ผลการประเมินขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองฯ
Rating
Organizations : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

การขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองจะต้องผ่านการประเมิน จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองได้

Data source cannot be displayed.
ผลการประเมินขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองฯ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 02335f95-bcd2-4865-a2fa-085522b177cc
Tags ICT Information and Communication Technology Official Statistics cb certifying body สถิติทางการ องค์กรคุณธรรม องค์กรรับรอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Visibility Public
Dataset create date May 24, 2022
Maintain date June 23, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email it@tpqi.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ครึ่งปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source TPQI-NET
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Data Support หน่วยงานเอกชน
Data Collect บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL https://tpqi-net.tpqi.go.th/
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2021-12-03
Last updated date 2022-05-24
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้มีนโยบายการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และมีความจำเป็นต้องใช้น้ำในการอุปโภค – บริโภค...
Last update dataset : August 5, 2022  
api
ข้อมูลประเภทสินค้า คือ ข้อมูลชนิดและประเภทของสินค้าสัตว์น้ำจากการทำประมง
Last update dataset : August 2, 2022  
csv json
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย ข้อมูล ณ ปี 2563 ประกอบด้วย จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus)...
Last update dataset : August 2, 2022  
csv