วารสารประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) จังหวัดนครพนม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
วารสารประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) จังหวัดนครพนม
Rating
Organizations : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
facebook   twiter

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญจึงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งวดที่ ๒) เพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเนื่องในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) จากแนวทางการดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สู่การขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และบทความทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล จัดทำเป็นโครงการประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) จังหวัดนครพนม สู่การถ่ายทอดและปลูกฝังคุณค่าที่ดีงามเสริมสร้างการมีภูมิคุ้มกันที่ดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรู้เท่าทัน ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Data source cannot be displayed.
วารสารประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) จังหวัดนครพนม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e6059138-5271-400a-a8db-b5612d718735
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags จังหวัดนครพนม วัฒนธรรม วารสาร วารสารหนังสือพิมพ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม โควิด โคโรนา
Visibility Public
Dataset create date April 2, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวณัฐฏิกานต์ ศรีโภคา
Contact Email s.nutthikan@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน เป็นการสำรวจตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 21 ตามตัวชี้วัดที่ 1.1...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน เป็นการสำรวจตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 21 ตามตัวชี้วัดที่ 1.1...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน เป็นการสำรวจตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 21 ตามตัวชี้วัดที่ 1.1...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json